Algemene Verkoopsvoorwaarden

My Sherpa bvba

Stallestraat 140A – 1180 Brussel

Ondernemingsnummer : 0882.782.152

 

 

In toepassing van art. 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming, heeft de verbruiker het recht om My Sherpa een opzeg te betekenen, zonder boete en zonder reden, binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop het dienstencontract werd afgesloten.

 

Er dient te worden gepreciseerd dat de uitvoering van de overeenkomst in elk geval een aanvang zal nemen vanaf de verzending door My Sherpa van de gegevens van de coach. Van dat ogenblik af, en in toepassing van art. 47, § 4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumentenbescherming, is de klant definitief en onherroepelijk verbonden tegenover My Sherpa, onder voorbhoud van de mogelijkheid tot annulering of vermindering van de prestaties zoals in artikel 6 van onderhavige algemene voorwaarden is voorzien.

 

Preambule – Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden regelen het geheel van relaties tussen My Sherpa (waarvan de zetel gevestigd is te 1180 Brussel, Stallestraat 140A, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nr. 0882.782.152) en zijn klanten. Vanaf het opstellen van de overeenkomst, zoals omschreven in art. 2 van deze algemene voorwaarden, verbindt de klant zich integraal en zonder voorbehoud tot onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Elk andersluidend beding zal My Sherpa niet kunnen verbinden dan in het geval en in de mate waarin het uitdrukkelijk en schriftelijk zal zijn aanvaard.

 

 1. Definities – Voorstelling van de dienst

In het kader van onderhavige algemene voorwaarden, moet worden begrepen onder :

 • Klant: de persoon die intekent op de overeenkomst, alsmede de meerderjarig geworden student ;
 • Student : de persoon die de les of de ondersteuning krijgt ;
 • Coach/begeleider : de persoon belast met de les of de ondersteuning van de student ;

My Sherpa stelt de klant in verbinding met een coach die gelast wordt om specifieke lessen te organiseren en ondersteuning te verlenen aan de student.

 

 1. Sluiten van de overeenkomst

De klant erkent van My Sherpa alle noodzakelijke inlichtingen te hebben ontvangen om onderhavige overeenkomst te onderschrijven met volle kennis van zaken.

De overeenkomst tussen partijen neemt een aanvang bij de verzending aan My Sherpa van de door de klant ingevulde en ondertekende overeenkomst. De meerderjarig geworden student en zijn wettelijke voogd zijn hoofdelijk gehouden tot alle rechten en plichten inherent aan onderhavige overeenkomst. De ondertekenaar van de overeenkomst is hoofdelijk gehouden in geval van misbruik of machtsoverschrijding, bijvoorbeeld ingevolge de afwezigheid van een volledige en juiste identificatie van de natuurlijk persoon op wiens naam en voor wiens rekening de overeenkomst wordt afgesloten. Met het oog op een correcte uitvoering van het contract, zal de overeenkomst wat betreft de gevraagde ondersteuning volledig zijn en geen enkele doorhaling bevatten, bij gebreke waarvan My Sherpa niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gebreken in de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, kan de overeenkomst niet meer worden gewijzigd door de klant vanaf haar verzending naar My Sherpa.

In toepassing van de wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumentenbescherming, heeft de klant het recht om aan My Sherpa een opzeg aan de aankoop te betekenen, zonder boete en zonder motivering, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgende op de dag van het sluiten van het dienstencontract. De overeenkomst zal in elk geval een aanvang nemen vanaf de verzending door My Sherpa van de gegevens van de coach. Van dat ogenblik af is de klant definitief en onherroepelijk verbonden tegenover My Sherpa, weliswaar onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering of vermindering van prestaties, zoals voorzien in art. 6 van onderhavige algemene voorwaarden. Elke bestelling dient, voor haar uitvoering, door My Sherpa te worden aanvaard. Geen enkele vergoeding zal van My Sherpa kunnen worden geëist ingeval van weigering van haar kant.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

My Sherpa beslist vrij in de toewijzing aan de student van een coach of vervanging van de coach door een andere, zonder dat de klant of de student zich ertegen kan verzetten. De afspraken worden in onderling overleg met de partijen vastgelegd, die erop zullen toezien dat zij deze strikt zullen naleven. Na afloop van de sessie, zal My Sherpa taken kunnen overeenkomen door de student uit te voeren met het oog op de volgende sessie. Elke verkorting van een sessie om reden van afwezigheid van taken van de student of lesbijstand valt integraal voor rekening van de klant. Geen enkele terugbetaling zal kunnen worden gevraagd voor het geval de student beslist om de uren waarop hij recht heeft niet op te gebruiken.

 

 1. Klachten

Geen enkele klacht zal ontvankelijk zijn indien zij niet per aangetekend schrijven aan My Sherpa werd gericht binnen een termijn van 3 werkdagen die volgen op de uitvoering van de bestelling. Het indienen van een klacht schort de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet op, inzonderheid de hieronder vemelde betalingsvoorwaarden.

 

 1. Betaling

Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, dient het totaalbedrag van de bestelde of bijkomende prestaties te worden betaald voor aanvang van de betrokken prestaties op rekening van My Sherpa, zoals aangegeven in de overeenkomst. De klant zal eventueel worden uitgenodigd om een bewijs van betaling bij aanvang van de eerste lessessie bij te brengen.

Bij gebreke aan voorafgaandelijke betaling, behoudt My Sherpa zich het recht voor om :

 • De uitvoering van de bestelling op te schorten tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen ;
 • De bestelling te behouden, waarbij de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een verwijlintrest tegen een intrestvoet van 1% per maand, alsmede met een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 12%, met een minimum van € 60,00, onder voorbehoud voor My Sherpa om een integrale vergoeding te eisen die overeenstemt met de geleden schade ;
 • De bestelling van de klant te verbreken, zonder afbreuk te doen voor My Sherpa om de betaling te eisen van een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 20 % van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud voor My Sherpa om een integrale vergoeding te eisen die overeenstemt met de geleden schade ;

Elke klacht betreffende een factuur dient per aangetekend schrijven te worden gericht aan My Sherpa, binnen de 8 kalenderdagen van de verzending van de factuur, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk als door de klant aanvaard zal worden beschouwd.

 

Welkdanige kosten ook door My Sherpa uitgezet in het kader van de recuperatie van de door de klant verschuldigde bedragen, zullen ten laste vallen van deze laatste. Alle kosten ter dekking, minnelijk, gerechtelijk of per gerechtsdeurwaarder vallen ten laste van de schuldenaar. Deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het K.B. van 30.11.1976 dat het tarief vastlegt van door de gerechtsdeurwaarder op te stellen akten in burgerlijke en handelszaken, alsmede deze van bepaalde toewijzingen.

 

 1. Stopzetting van de overeenkomst – vermindering van prestaties

Elke vermindering of annulering van prestaties door de klant zal per aangetekend schrijven worden meegedeeld, in welk geval het door de klant verschuldigd bedrag herberekend zal worden op basis van het tarief aangepast aan het aantal werkelijk gepresteerde prestaties. De kosten voor annulering en wijziging t.b.v. 10 % van het verschil tussen het initeel voorziene bedrag en dit herberekende bedrag, met een minimum van € 60,00, zullen in rekening worden gebracht, onder voorbehoud voor My Sherpa om voor het geleden nadeel een integrale vergoeding te eisen. Indien een voorschot of het totaalbedrag van de oorspronkelijke bestelling door de klant werd betaald, zal My Sherpa de betaalde som terugbetalen, onder vermindering van voormeld bedrag. My Sherpa behoudt zich het recht voor om elke bestelling omwille van interne redenen te annuleren tegen terugbetaling aan de klant van de niet-gepresteerde uren.

 

 1. Annulering van een sessie

Ingeal van vertraging of afwezigheid van de leerling op een voorziene sessie die werd besteld, behoudt My Sherpa zich het recht voor om :

 • de prestatie als integraal verschuldigd te beschouwen, zonder een datum vast te leggen om de prestatie die niet heeft plaats gevonden, te vervangen ;
 • een datum vast te leggen, volgens de beschikbaarheid van partijen, om de prestatie die niet heeft kunnen plaats vinden, te vervangen ;

Deze keuze wordt volledig overgelaten aan de beoordeling door My Sherpa, in functie van de omstandigheden die tot de annulering van de sessie hebben geleid.

Ingeval van afwezigheid van de begeleider op de voorziene sessie die werd besteld, verbindt de klant zich ertoe om My Sherpa hiervan uiterlijk drie werkdagen na de voorziene datum ervan op de hoogte te brengen, bij gebreke waarvan geen enkele klacht nog zal worden toegestaan. Een dergelijke afwezigheid kan in geen geval de geldigheid van de bestelling ongedaan maken. My Sherpa behoudt zich het recht voor om :

 • de niet-gepresteerde uren terug te betalen ;
 • een datum, volgens de beschikbaarheid van partijen, vast te leggen om de prestatie, die niet heeft kunnen plaats vinden, te vervangen

Deze keuze wordt volledig overgelaten aan de beoordeling door My Sherpa.

 

 1. Prijs

De in de brochures en op de website van My Sherpa vermelde prijzen zijn zuiver indicatief. Zij omvatten alle taksen, behoudens andersluidend bericht, en zijn betaalbaar in euro. My Sherpa behoudt zich het recht voor haar prijzen zonder voorafgaand bericht aan te passen. De prijzen van bestellingen die reeds werden gedaan en betaald, zijn in elk geval niet onderhevig aan deze wijzigingen die slechts voor de toekomst gelden.

 

 1. Openbare hulp

De eventuele tussenkomst van openbare overheden in de betaling van het inschrijvingsgeld, langsheen onder meer opleidingscheques, taalcheques en ondernemersportefeuille in het Vlaams Gewest, dient bij de inschrijving te worden meegedeeld en dit volgens de van kracht zijnde reglementeringen. De klant dient het bewijs van de tussenkomst voor de aanvang van de opleiding bij te brengen en blijft als enige het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd in het geval deze tussenkomst niet kan worden toegestaan om welke reden dan ook. Deze tussenkomst kan geen betrekking hebben op lessen die reeds het voorwerp uitmaakten van een promotionele aanbieding of vermindering van de prijs.

 

 1. Aansprakelijkheid

My Sherpa is slechts tot een inspanningsverbintenis gehouden in het kader van de geleverde prestaties ten behoeve van de student en de klant. My Sherpa kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant (of een derde) geleden schade veroorzaakt door een van haar coachen en, meer in het algemeen, voor elke schade geleden of veroorzaakt ter gelegenheid van een les of niet-prestatie van een les.

 

 1. Privacy

Bepaalde op het inschrijvingsformulier opgenomen gegevens zullen bijgehouden worden in een klantenfiche die op de maatschappelijke zetel van My Sherpa zal worden bewaard. De klant kan de mededeling van de gegevens betrekkelijk zijn persoon bekomen bij My Sherpa. De rechtzetting van elk foutief gegeven en/of terugneming van deze fichegegevens kan worden bekomen.

 

 1. Verzaking – Toepasselijk recht – Geschillen

De omstandigheid dat My Sherpa zich op een gegeven ogenblik niet beroept op onderhavige algemene voorwaarden en/of een tekortkoming door de klant aan welkdanige in het contract of haar algemene voorwaarden voorziene verbintenis, zal nooit kunnen worden uitgelegd als een aanvaarding van voormelde tekortkoming of afstand van My Sherpa om zich later te beroepen op de toepassing ervan. Onderhavige overeenkomst en alle eruit voortvloeiende rechtsgevolgen zijn aan het Belgisch recht onderworpen. De nietigheid van een beding heeft niet de nietigheid van het geheel van algemene voorwaarden of de overeenkomst tot gevolg. Ingeval van betwisting, zal enkel de Franstalige versie van de algemene voorwaarden de partijen binden. Elk verschil waartoe de uitlegging of uitvoering van onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zal, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de Franstalige hoven en rechtbanken van de zetel van de vennootschap.